Cele i zadania BAZy

Akademickie Biuro Karier BAZa to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Do zadań BAZy należą w szczególności:

 • dostarczenie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert praktyk zawodowych, staży oraz pracy;
 • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy;
 • pomoc pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe;
 • pomoc studentom w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez: doradztwo indywidualne;
 • doradztwo zbiorowe, warsztaty doskonalące umiejętności;
 • pomoc w znajdowaniu miejsca odbywania praktyk;
 • organizowanie i opiekę nad praktykami studenckimi;
 • udostępnianie ofert pracy stałej i czasowej;
 • Realizacja zadań odbywa się w ścisłej współpracy z:

- opiekunami praktyk co pozwala i wpływa na usprawnienie i bieżącą ocenę procesu organizacji i przebiegu praktyk;

- samorządem studenckim – mobilizując studentów do aktywności i rozwoju;

- organizacjami, stowarzyszeniami, związkami pracodawców, urzędami i instytucjami potencjalnych pracodawców w celu współdziałania w zakresie przygotowania oczekiwanych na rynku pracy pod względem zawodowym studentów;

 • publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy w celu zdobycia sojusznika w efektywnym zatrudnianiu absolwentów. Działania BAZy pozwalają na:

- prowadzenie różnorodnych form gromadzenia informacji o aktualnych potrzebach rynku pracy;

- wyszukiwanie atrakcyjnych ofert pracy; ? kojarzenie osób poszukujących pracy z pracodawcami;

- udział w zagranicznych i krajowych praktykach zawodowych oraz stażach. Korzyści dla studentów:

- rozwój umiejętności zawodowych;

- zdobycie nowych doświadczeń;

- poszerzenie kontaktów zawodowych;

- zwiększenie szans na znalezienie wymarzonej pracy.

BAZa to nie tylko miejsce, w którym studenci i absolwenci mogą zgłaszać się po oferty pracy, ale przede wszystkim centrum informacji dzięki któremu można poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Przydatne linki